help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, §1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/2011
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/2011
Pagina:23848
Advies van de Raad van State 49205
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2011 ("eerste dag van de maand die volgt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepaling: art. 14

Periode van geldigheid van 01/05/2011 tot ...