help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/11/2018
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/12/2018
Pagina:93521
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019 ("de eerste dag van de maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Art. 1 en 4: 09/02/2019

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt de adviesaanvraag betreffende het gewijzigde koninklijk besluit en niet het voorliggende besluit.