help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van het Arbitragehof nr. 10/86 van 30 januari 1986

«(...)
1. het decreet [van 19 juli 1973 "tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet in de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen] wordt vernietigd in zoverre het toepassingsgebied ervan, zoals het is omschreven in art. 1, omvat de gemeenten of groepen van gemeenten van het Nederlandse taalgebied, palend aan een ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn, voorschrijft of toelaat.bewoordingen vernietigd.
2. In artikel 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende bewoordingen vernietigd : "of die personeel in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen".
3. Artikel 4, § 3, van hetzelfde decreet wordt vernietigd.
4. In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende bewoordingen vernietigd "alle boekhoudkundige documenten".»


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 30/01/1986
Numéro: 10/86
Nature de l'acte: Arrêt de la Cour constitutionnelle
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 12/02/1986
Page:1710
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 19/07/1973

Période de vigueur du 19/07/1973 au ...