help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Kanselarij van de Eerste Minister en de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/2001
Editie:2
Pagina:29374
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2001