help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 september 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/09/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/2009
Pagina:66324
Advies van de Raad van State 47107
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2009

Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...
Opmerkingen Overeenkomstig artikel 6, § 2, van W 23/03/1998 moet het voorliggend besluit door de wetgever bekrachtigd
worden in het jaar volgend op dat van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, bij ontstentenis waarvan het van rechtswege wordt opgeheven met terugwerkende kracht tot op de dag van zijn inwerkingtreding.