help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
141 résultats trouvés
page sur 6
Date Nature Intitulé Moniteur Page Avis  
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van artikel 101 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

07/02/1996 2733 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 22 december 1995 tot wijziging van sommige bepalingen van Titel I en Titel II van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie gecoördineerd op 25 januari 1995

09/02/1996 2915 --
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot regeling van de administratieve en geldelijke situatie van de administrateur-generaal en de directeurs-generaal van de Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap

09/02/1996 2916 24853
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap, en betreffende de verlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden

30/04/1996 10597 24854
31/01/1996 AR

Arrêté royal du 31 janvier 1996 modifiant, en ce qui concerne la déduction pour investissement, l'AR/CIR 92

12/03/1996 5343 U - D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1974 waarbij op 1 april 1972 de weddeschalen worden vastgesteld verbonden aan de graden van het personeel der leergangen voor sociale promotie ressorterend onder het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur en het Ministerie van Nationale opvoeding en Nederlandse Cultuur

20/03/1996 6319 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering 31 januari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1978 tot vaststelling op 1 april 1972 van de weddeschalen van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de rijksinrichtingen voor het kunstonderwijs met volledig leerplan ressorterend onder de Minister van Nederlandse Cultuur en de Minister van Franse Cultuur, alsmede van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op de rijksinrichtingen voor kunstonderwijs

20/03/1996 6323 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1978 tot vaststelling op 1 april 1972 van de weddeschalen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de rijksinrichtingen voor kunstonderwijs met beperkt leerplan, ressorterend onder de Minister van Nederlandse Cultuur en de Minister van Franse Cultuur

20/03/1996 6329 D
31/01/1996 BVR

NIEUW OPSCHRIFT [Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde onderwijs en van het gesubsidieerd administratief personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen] Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot vaststelling op 1 augustus 1995 en op 1 september 1995 van de weddeschalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van het door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde onderwijs en van het gesubsidieerd administratief personeel van de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijsinstellingen

20/03/1996 6334 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten

20/03/1996 6347 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch sociale centra van de Staat

20/03/1996 6353 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon kleuter-, lager en basisonderwijs

20/03/1996 6361 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs

20/03/1996 6365 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, weddeschalen, prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

20/03/1996 6370 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinrichtingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "muziek", "woordkunst" en "dans"

20/03/1996 6374 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, weddeschalen,het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinrichtingen voor deeltijds kunstonderwijs, studierichting "beeldende kunst"

20/03/1996 6377 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken

20/03/1996 6381 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 26 september 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, weddeschalen en bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de godsdienstleraars

20/03/1996 6383 D
31/01/1996 ArrêtCE
57964

Arrêt du Conseil d'Etat n° 57964 du 31 janvier 1996 "Est annulé l’arrêté royal du 22 octobre 1992 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité."

26/06/1996 17655 --
31/01/1996 MBVO

Ministerieel besluit van 31 januari 1996 tot aanvaarding van actieve groepen krachtens artikel 10, § 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 1992 betreffende de subsidieregeling van verenigingen van amateuristische kunstbeoefening in het kader van het Nederlandstalig sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk

27/03/1996 7099 --
31/01/1996 OmzVO
HV96/1

Omzendbrief HV 96/1 van 31 januari 1996 betreffende de toepassing van artikel 18, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1992 tot uitvoering van artikel 49 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 - Urgentieplan voor de sociale huisvesting

05/04/1996 8155 --
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap

12/04/1996 8711 D
31/01/1996 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van Kind en Gezin

19/04/1996 9300 D
30/01/1996 AMAF

Arrêté ministériel du 30 janvier 1996 modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

31/01/1996 2004 U - D
30/01/1996 L

Loi du 30 janvier 1996 modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers

20/02/1996 3557 24713